Variety: Mondial
Latin Name: Tulipa ‘Mondial’
Seasonality: Mar-Apr
Vase Life: 9-12 days
Flower Type: Double
Stem Length: 12-24’’
Color Family: White

Image courtesy of DutchGrown
November 04, 2022 — Ken Barraza